סיכום רשימת מוצרים שיש לרשום עליהם "לאוכלי קטניות בלבד"

רשימה זו נעשתה לצורכי לימוד בלבד – להלכה כל אחד ישאל את רבו.

אגוז מלך

נראה שאינו קטנית.

אגוז מושקאט

נראה שאינו קטנית. [1]

אגוז פקאן

נראה שאינו קטנית.

אורז

נחשב כקטנית לכל דבר. (שו”ע יו”ד סי’ רצז ס”ג).

אורגנו

נראה שאינו קטנית.

אניס

אינו בכלל קטנית. [2]

אפונה

אפילו הירוקים נחשבים כקטניות. [3]

ארטישוק

אין בו חשש קטניות.

בהרט

הוא תערובת של תבלינים, בתבליני ברכה אין בתערובת קטניות.

בונדוק

נראה שאינו קטנית.

בזילקום

הוא עלים, ואינו קטנית.

בטנים

נהוג להחשיבם כקטנית. [4]

במיה

אינו בכלל קיטניות. (מרן האאמ”ר שליט”א).

בצל

אינו בכלל קטנית.

גזר

אינו בכלל קטנית.

גישר

הוא קליפה של עץ או פרח, ואינו קטנית.

גרעיני דלעת או אבטיח

אין בהם משום קטנית.

גרעיני חמניות

נהגו להחשיבם כקטנית.

דורה (משמש בעיקר לאכילת עופות)

הרי הוא מן קטנית. [5]

דוחן

הרי הוא מין קטנית. [6]

דלועים

אינם בכלל קטניות. [7]

הל

אינו בכלל קטנית.

זנגויל

אינו מין קטנית. [8]

זעפרן

כדין כרכום.

זעתר

אינו נחשב כקטנית.

חומוס

הרי הוא מין קטנית. [9]

חולינג’אן

הוא מין שורש, ואינו קטנית.

חוואג’ לקפה

אינו קיטנית.

חוואג’ למרק

הוא תערובת של תבלינים, בתבליני ברכה מותר לנוהגים לאכול כורכום וכמון.

חילבה

עי’ בשו”ת שואל ונשאל (חלק ג או”ח סי’ קלז).

חמניות

נחשבים כקטניות. [10]

חרדל

אף שאינו קיטנית, דימוהו לקיטנית, ויש להחשיבו כקיטנית. [11]

טימין

הוא עלים ואינו קטנית.

כוסברה גרגירים

אינו נחשב כמין קיטנית. [12]

כוסברה עלים

אינו מין קטנית.

כמון

הרי הוא כקטנית. [13]

כרכום (זעפרן)

אין בו חשש קטנית, ויש נהגו שלא לאוכלו. [14]

מיורן

עלים ואינו קטנית.

מלח לימון

אינו קטנית.

משיה

הוא קליפת עץ ואינו קטנית.

סודה לשתיה

אין בו משום קטנית. [15]

סויה

נכלל הוא בכלל קטניות

סומק

אינו נחשב כקטנית דהוא בא מן הסלק. (ויש להיזהר בו מבישולי נכרים).

עדשים ירוקים

הם בכלל איסור קטנית. [16]

עדשים ירוקים כשהם בשרביטין

אסורים משום קטניות [17]

עלי דפנה

אינם נחשבים כקטנית

פקאן

נראה שאינו קטנית

פול ירוק

נחשב למין קיטנית. [18]

פטרוזליה

הוא עלים ואינו קטנית.

פיסטוק

אין בו משום קטניות. [19]

פלפל שחור או לבן

אינו נחשב כקטנית

פסוליה

הרי הם בכלל קטניות. [20]

פפריקה (מתוקה או חריפה)

מותר לאוכלי קטניות.

פרג

נחשב כקטנית לכל דבר. (שו”ע יו”ד סי’ רצז ס”ג).

ציפורן

אינו נחשב כקטנית, אבל נהגו שלא לאוכלו, אף שטעם האיסור לא קיים היום. [21]

צנובר

אין בו חשש קטנית.

קימל

אינו נחשב קטנית, אבל נהגו שלא לאוכלו, אף שטעם האיסור אינו קיים היום. [22]

קינואה

יש לכתוב עליו מספק שהוא קטנית. וראה שו”ת שמע שלמה עמאר חלק ו’ או”ח סימן ד.

קינמון

מותר. [23]

קצח

אינו נחשב קטנית, אבל נהגו שלא לאוכלו, אף שטעם האיסור אינו קיים היום.

קפה, קקאו

נהגו להקל הואיל והוא גדל בעץ, וראה בשערי תשובה (סימן תנג אות א) דנהגו היתר בקפה ובשו”ת חכם צבי (ליקוטי תשובות סי’ קכז), ובפסקי תשובות (תנג או ז).

רוזמרין

הוא עלים ואינו קטנית.

שומשום

הוא מין קטנית. [24]

שום

בין אבקה בין גבישי ובין שבבים, אינם נחשבים לקיטניות. (ועי’ בנטעי גבריאל הלכות פסח ח”ב עמוד קפב, שהביא פמ”ג (א”א תסד א,א בסופו),
שנהגו שלא לאכול שום בפסח, ומ”מ לכ”ע אין זה מחשש קיטנית).

שטה

אינו בכלל קטנית.

שמיר

הוא עלים ואינו קטנית.

שמן בוטנים

יש לכתוב לאוכלי קטניות לפי המנהג, כי בשו”ת חלקת יעקב ח”א (סי’ צו) כתב להתיר לאוכלי קיטניות, וכ”כ המקראי קודש (פסח ח”ב סי’ ס), אף שהחמיר בבוטנים עצמם, בשמנם היקל.

שמן כותנה

יש בו מחלוקת גדולה, ולכן יש לכתוב לאוכלי קיטניות לפי המנהג. [25]

שמן ליפתית (קנולה)

עי’ שו”ת מהרש”ם (ח”א סי’ קפג) שכל שמן שנעשה מקיטניות אבל בזהירות מגרעין חמץ ותערובת מים, מותר גם למי שמחמיר ולא אוכל קטניות, ובפסקי תשובות (תנג או ג) הביא ארבה אחרונים שחלקו עליו, והאידנא שבתהליך הזיקוק והמיצוי מערבים בליפתית אקסנט (נפט), לכ”ע הוי בכך קטנית, שגם נפט ומים דין אחד להם.

שמן שומשמין

נחשב כקטנית. (מנחת יצחק (ל”ד סימן לד), אלא שהברכי יוסף (סי’ תמז אות יד) כתב שגם המחמירים בשומשמין נהגו להתיר בשמן, וכ”כ במחב”ר (סי’ תסז אות ה) ובלב חיים (הובא בשדי חמד מערכת חמץ ומצה סי’ א אות ב).

שעועית

נחשבת כמין קטנית. (שעועית ירוקה, צהובה, עם תרמיל, ובלעדיו).

שקד

אין בו חשש קטנית.

תה

אין בו חשש קטניות. [26]

תורמוס

הוא מין קטנית. (רש”י ביצה כה ע”ב).

תירס

מין קטנית הוי. [27]

הגדרת קיטנית:

כל הגדל בשרביטין נחשב כקטנית, ואף דבר שאינו קטנית אם גדל בשרביטין נאסר משום הכי. (ט”ז תנג סק”א, לגבי חרדל) כל גרעיני זרע שזורעים אותו ומצמיח גרעינים כמותו, והזרע נאכל, ולא נוסף עליו בשר (לאפוקי עגבניות ומלפפונים וכדו’ שנוסף בשר פרי על הזרעים), הרי הוא בכלל קיטנית, אבל הגדל על עץ אינו בכלל קיטנית.

הגדרת קיטניות ראה בספר פסקי תשובות סי’ תנג אות ז’.

 

1. אומנם בתשובה מאהבה (ח”א סי’ קכט) כתב לאסור את אגוז המושקאט מטעמים אחרים. ע”ש.

2. רמ”א (תנג ס”א), וכ”כ בשו”ע הרב (תנג ס”ד), ובתנאי שיבררו יפה מחיטים.

3. שו”ת בית אבי (ח”ב סי’ יא). ולעצם אפונה ראה בשו”ע יו”ד (רצז ס”ג) שהאפונה הוא מין קטנית.

4. כן כתב בילקוטי מהרי”ח (דף כא ע”ב) שאגוז אדמה (בוטנים) הוא מין קטניות, וכן מצדד בפתחא זוטא (סי’ ב סק”ה). וכ”כ בנטעי גבריאל (פרק לח סעי’ ד). וביד אהרון הובא דאין הם בכלל קיטניות, ובפסקי תשובות ח”ה (סי’ תנג אות ה) הביא שהמקראי קודש (פסח ח”ב סי’ ב) והאגרות משה (ח”ג סי’ סג), כתבו שמדינא הקינטיות מותרות, אך למעשה לא נהגו לאוכלם.

5. שו”ת חיים שאל ח”ב סי’ מז.

6. רמב”ם פ”ה מהלכות חמץ ומצה ה”א, רמ”א, ושו”ע יו”ד (רצז ס”ג).

7. שו”ת משנה הלכות מהדו”ת ח”א סי’ שצב.

8. באורחות חיים (סי’ תסז אות כ’) הובא שאין הזנגויל נחשב כמין קטנית. אמנם ביד אהרון כתב להחמיר מטעם אחר, (בקלופין).

9. בשו”ת רב פעלים (ח”ג סי’ ל בד”ה ודע) כתב לאסור לאשכנזים ולהתיר לספרדים. מלבד אותם האפונים המגיעים בשקים שהיה בהם קמח או בצק שאז נהגו לאוסרם.

10. בספר מרחשת (סימן ג).

11. לדעת הרמ”א (או”ח סי’ תסד) אין אוכלים אותו בפסח, ויש מי שמתיר, (ט”ז או”ח סי’ תסד סק”א, ובסי’ תנג סק”א ביאר דעת הרמ”א שאסור מכיון שגידולו הוא בשרביטין כגידול הקטניות). והחיי אדם כתב (כלל קכז סס”א) שנהגו שלא לאוכלו אפי’ נתערב קודם הפסח ביין, וכ”כ הברכ”י (תנג אות ב), וכן אסר בשו”ע הרב (תנג ס”ד) כיון שדומה בגידולו לקטניות.

12. בספר מרחשת (סימן ג) כתב שהכוסברה אינה נחשבת כקטניות אלא כירק. ובשו”ע הרב (סי’ תנג ס”ד) ביאר דהיינו “אוליאנד” שכתב הרמ”א שאין בו משום קטניות, [ובט”ז והמג”א (ריש סי’ תנג) כתבו דצריך בדיקה רבה שלא יהיה בו מין דגן מעורב].

13. מבואר בשו”ע הרב (או”ח סי’ תנג ס”ד) שאם גרגיריו דומים לדגן מחמירים בו ואם אינם דומים הקילו בו. ועי’ בשו”ת מהרי”ל (סי’ כה) שכתב, הר”מ מרזבורק התיר כמון, אמנם לפי הסמ”ק נראה לאסור כל דמידגן כמו חרדל.

14. בשו”ת הרשב”א ח”א (סי’ קלג) כתב שהוא נמנע מלאכול מהכרכום כי הוא בחוש כקמח, והיה לוקח רק מן הנלקח בשעת לקיטתו, וכן אסר הרמ”א (בסי’ תסז סעי’ ח) משום ערבוב קמח. ובש”ע הגר”ז (סי’ תסז סעיף כב) כתב לאסור ליקח מכרכום אף הגדל בגינת ביתו, מפני מראית העין, שאין שם כרכום גדל כלל. ע”ש. ומשמע שאם יש קצת כרכום גדל אין לאסור, ולפי זה, האידנא שאין חשש זה נוהג כלל שרי.

15. הוא מין עץ שבהינדיא, אך צריך לדקדק שיהא מהמין הבא מהינדיא כי יש מין אחר כדמותו ונעשה מקמח חיטים. חיים שאל (ח”ב סי’ לח אות יג), שערי תשובה (סי’ תנג סק”ד).

16. רמב”ם פ”ה מהלכות חמץ ומצה ה”א, שו”ע הרב (תנג ס”ג). ובשו”ע יו”ד (רצז ס”ג).

17. הנה בברכי יוסף (סי’ תנג) כתב שנהגו לאוסרם לבני אשכנז משום קטניות, והביא בשם ספר בית דוד (סי’ ריו) שהתירם, והוא פקפק על היתר זה מפני שדומה לקטניות. ובספר שערים המצויינים בהלכה הביא משו”ת יד יצחק (ח”ג סי’ צב-ב) שכתב לאסור פולים ועדשים ירוקים כשהם בשרביטיהם ולא נראים לחוץ. ורק כשהם צעירים מאוד עדיין לא צמחו הזרעונים, נראה שאין עליהם גזרת קטניות, כי כבר מצינו שקליפתן חלוקה מגוף האוכל. וע”ש. אמנם בשו”ת מהר”ש (ח”ד סי’ כו) כתב להחמיר.

18. בהגהות אשל אברהם מהגאון מהר”א אופנהיים (או”ח ריש סי’ תנג) מביא בשם תשובת בי”ד, שפולין חדשים מותרים בפסח, ודוקא הישנים אסורים. ולפ”ז הפול הירוק מותר. [ולענין פול בשרביטין ראה בערך עדשים]. בשו”ע הרב (סי’ תנג ס”ג) אסר פולין. ובשו”ע יו”ד (רצז ס”ג).

19. בהררי קודש הביא משו”ת ישועות משה ולהגרי”מ אהרונסון שנאמר לו בשם הגרצ”פ פרנק זצ”ל שהתיר לאכול פסטוק בפסח. וראה בפסקי תשובות (תנג ס”ז).

20. שערי תשובות ריש סימן תנ”ג וחכמת שלמה או”ח סוס”י תסג.

21. בחיי אדם [כלל קכז ס”ב], ובש”ע הגר”ז (סי’ תסז סעיף כא), כתבו שנהגו שלא לאוכלו הואיל ושורין אותו במי שעורין קודם ייבושו.

22. במשנ”ב (סימן תנה ס”ק מד) השווה קימל לקצח, וכתב די”א שלא לאוכלם כי מעורב בהם אחד מחמשת המינים, ואי אפשר לבודקן יפה. והט”ז (תנג סק”א) כתב, שאם הוא אותו מין שגרגריו דומים לדגן הוא אסור מפסח, אבל מין שאינו דומה לדגן מותר.

23. נטעי גבריאל (אמנם בפרק לט ס”ו הביא י”א וי”א, אולם בפרק נו ס”ב הכריע להקל).

24. שו”ע יו”ד (רצז ס”ג), ובשו”ע הרב (תנג ס”ג) כתב שנהגו שלא לאוכלו.

25. בפסקי תשובות (תנג ס”ה) הביא דעת הרמב”ם (בפ”ה מהל’ כלאים הי”ט), שהכותנה אינה בכלל קיטנית, ולכן לא חלה עליה הגזרה, המקראי קודש (פסח ח”ב סימן ס) שהואיל והכותנה אינה מאכל אדם כלל וראוי רק לשמן, אין בו דין קיטנית. ואף הגר”מ פיינשטין כתב כן, ובמנחת יצחק ח”ד (סי’ קיד) הסתפק בזה ונשאר בצ”ע. ולכן אסר כל השמנים המופקים מזרעונים כיון שקשה לבררם ממיני תבואה. וכן כתבו לאסור חשב האפוד (ח”ב סי’ יח), וראה עוד במנחת יצחק ח”ג (סימן קלח) שהסיק להחמיר מספק.

26. בית מאיר תסז ס”ה.

27. בשו”ת חתם סופר _חאו”ח סי’ קכא) חתב שאינו מין דגן, ודחה דברי מי שאומר כן. ומשמע דמ”מ מין קטנית הוי. (ובלשונם התירס הוא “טירקשע וויץ”). ובחכמת שלמה (בהגהותיו לש”ע או”ח סי’ תסג) כתב שהוא קטנית ודאי. וכ”כ המשנ”ב (תנג סק”ד).

Scroll to Top